فراوردههای نفتی

تعیین ماهیت انواع برش های نفتی شامل هیدروکربن سبک و سنگین، بنزین پیرولیز، تینر، نفتا، نفت سفید، کرید فیول اویل ، نفت کوره ، رافینت، هوی اند، لایت اند، فوتس اویل، فورفورال، مکمل بنزین و سوخت، دو دسیل بنزن و …. طبق استانداردهای ملی و بین المللی انجام می گردد.
* چگالی ۱۹۷ ISIRI
*نقطه اشتعال ۱۹۸ ISIRI
*خوردگی نوار مس ۳۳۶ ISIRI
*تقطیر ۶۲۶۱ ISIRI
*گرانروی ۳۴۰ ISIRI
*نقطه ریزش ۲۰۱ ISIRI
*مقدار گوگرد ۹۳۷۷ ISIRI
*خاکستر ۱۳۲۷ ISIRI
*رنگ ۲۰۳ ISIRI
*مقدار آب ۱۵۴ ISIRI
*باقی مانده کربن ۲۰۰ ISIRI
*دکتر تست ASTM D 4952

پارافین به دو گونه مایع و جامد مورد بهره برداری قرار می گیرد . پارافین مایع از برش های سبک روغن پایه و نوع جامد از برش های واکسی موسوم به اسلاک واکس استحصال می گردد که ویژگی های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد.
*نقطه اشتعال ۱۹۸ ISIRI
*نقطه ریزش ۲۰۱ ISIRI
*چگالی ۱۹۷ ISIRI
*گرانروی ۳۴۰ ISIRI
*شاخص گرانروی ۱۹۵ ISIRI

حلال های آلی مایع مشتق شده از نفت است که به عنوان رقیق کننده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف چون رنگ ها ، جلا دهنده ها و مرکب چاپ دارند. حلال ها شامل تولوئن، زایلن، استایرن، بنزن و حلال های ۴۰۰،۴۰۱ و محصولات مشابه می باشد که پارامترهای ذیل جهت آزمون گزارش می گردد.
*چگالی ۱۹۷ ISIRI
*نقطه اشتعال بسته ۱۱۷۵ ISIRI
*تقطیر ۶۲۶۱ ISIRI
*گرانروی ۳۴۰ ISIRI
*فشار بخار ASTM D 323
*درصد آروماتیک ASTM D 1319
*درصد خلوص ASTM D 3798

ضد یخ ها مایعات خنک کننده غلیظ یا از پیش رقیق شده عموما با پایه اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول می باشند.